Ehdot ja edellytykset

1 artikla Määritelmät

Näissä yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
(a) Myyjä: Doréma Rekreatie BV ja/tai Doréma Rekreatie BV:hen sidossuhteessa oleva yhtiö tai yritys.
(b) Asiakas: luonnollinen tai oikeushenkilö, joka tekee sopimuksen myyjän kanssa tai jonka kanssa otetaan yhteyttä tai neuvotellaan tai jolle myyjä on tehnyt tarjouksen.
(c) Yleiset ehdot: nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot.
(d) Sopimus: mikä tahansa Myyjän ja Ostajan välinen sopimus, joka koskee tuotteiden ja/tai palveluiden myyntiä ja toimittamista, mikä tahansa muutos tai lisäys siihen sekä kaikki (oikeudelliset) toimet, jotka liittyvät kyseisen sopimuksen valmisteluun ja/tai täytäntöönpanoon.
(d) Tuotteet: Myyjän (markiisi)telttojen ja retkeilytarvikkeiden valikoima, joka on sopimuksen kohteena. Tuotteisiin kuuluvat myös palvelut, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

2 artikla Sovellettavuus

1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Myyjän tarjouksiin ja hintatarjouksiin, tilausvahvistuksiin, sopimuksiin, olipa niiden nimi mikä tahansa, sekä kaikkiin Myyjän ja Ostajan välisiin (oikeudellisiin) toimiin.
2. Asiakas hyväksyy yleisten sopimusehtojen sovellettavuuden jo pelkästään tilauksen tai kysymyksen/tarjouksen tekemisellä.
3. Myyjä nimenomaisesti hylkää Ostajan käyttämien yleisten ehtojen soveltuvuuden, ellei Myyjä ole kirjallisesti hyväksynyt niiden soveltuvuutta.

3 artikla Tarjoukset, sopimusten tekeminen, eritelmät

1. Myyjän tarjoukset, missä muodossa tahansa, ovat sitoumuksettomia, ellei tarjouksessa toisin mainita.
2. Myyjä voi peruuttaa tarjouksen, jos peruuttaminen saapuu ostajalle ennen tarjousta tai samanaikaisesti sen kanssa.
3. Sopimukset sekä niiden muutokset ja lisäykset syntyvät vasta, jos ja siltä osin kuin Myyjä on hyväksynyt tai vahvistanut ne kirjallisesti tai kun Myyjä on aloittanut täytäntöönpanon.
4. Hyväksyminen, joka poikkeaa jollakin tavalla tarjouksesta, katsotaan uudeksi tarjoukseksi ja alkuperäisen hylkäämiseksi.
5. Tarjouksissa, esitteissä ja vastaavissa oleviin tuotteisiin liittyvä dokumentaatiomateriaali ja tiedot, mukaan lukien mutta ei rajoittuen kuviin, mittoihin, painoihin, väreihin, teknisiin tietoihin, hintoihin jne. ovat ainoastaan informatiivisia eivätkä sitovia.
6. Sovittujen eritelmien osalta sallitaan vähäiset poikkeamat muun muassa määrissä, koossa, painoissa ja väreissä tai poikkeamat, jotka jäävät alan kauppatavan mukaisen kohtuullisen toleranssin sisälle. Ne eivät koskaan voi olla perusteena mainostamiselle.
7. Ostaja vastaa ja vastaa niistä tiedoista ja informaatiosta, jotka se toimittaa myyjälle sopimuksen yhteydessä.

4 artikla Toimitus

1. Myyjä toimittaa tuotteet, luovuttaa niihin liittyvät asiakirjat ja siirtää tuotteiden omistusoikeuden sopimuksen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
2. Myyjä toimittaa Tuotteet, joihin ei kohdistu kolmansien osapuolten oikeuksia tai vaatimuksia, ellei Asiakas ole suostunut ottamaan Tuotteita vastaan tällaisin rajoituksin, lukuun ottamatta tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tapahtuvaa omistusoikeuden pidätystä ja omistuksenpidätystä.
3. Ilmoitetut toimitusajat ovat vain suuntaa-antavia ja ohjeellisia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimituksen viivästyessä asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen, keskeyttämiseen, peruuttamiseen tai purkamiseen. Toimituksen viivästyessä myyjä on laiminlyönyt toimituksen vasta sen jälkeen, kun sille on annettu kirjallinen laiminlyönti-ilmoitus, jossa sille on annettu kohtuullinen määräaika sen noudattamiseksi.
4. Toimitusehdot alkavat sopimuksen tekohetkellä ja kun Myyjä on saanut ostajalta kaikki yksityiskohtaisia tietoja varten tarvittavat tiedot.
5. Myyjällä on oikeus toimittaa osatoimituksia, jolloin Myyjällä on oikeus laskuttaa kukin osatoimitus.
6. Toimitus tapahtuu Ex Works (EXW) Myyjän ICC Incoterms 2010 -varastosta Doetinchemissä (Alankomaat), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Kaikki tuotteet kuljetetaan asiakkaan kustannuksella ja riskillä, vaikka lähetykseen sovellettaisiin ehtoa “rahti maksettu”.
7. Myyjä ilmoittaa ostajalle toimitusajan ja -paikan mahdollisimman pian, ja ostaja noutaa tuotteet mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa myyjän ilmoituksesta. Toimituksen katsotaan tapahtuneen, kun Myyjä on asettanut Tuotteet Ostajan saataville.
8. Jos Ostaja ei noutaa Tuotteita ajoissa, hän on laiminlyönyt toimitusvelvollisuutensa ilman viivästysilmoitusta, ja Tuotteet varastoidaan hänen kustannuksellaan ja riskillään tai Myyjä myy ne. Tällöin ostaja on velkaa kauppahinnan korkoineen ja kuluineen korvauksena sekä varastointikulut.

5 artikla Hinnat

1. Kaikki Myyjän ilmoittamat hinnat ovat netto käteishintoja, ilman alennusta, Ex Works (EXW) ICC Incoterms 2010 -varastossa Myyjän Doetinchemissä (Alankomaat), euroina, ja ne eivät sisällä arvonlisäveroa, kuluja, tuontitulleja, lisämaksuja, maksuja tai veroja, ellei kirjallisesti toisin sovita.
2. Jos sopimuksessa ei ole sovittu hinnasta, tuotteiden hinnat ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä.
3. Jos yksi tai useampi kustannuksiin vaikuttava tekijä nousee sopimuksen tekemisen jälkeen, vaikka se tapahtuisi ennakoitavissa olevien olosuhteiden seurauksena, Myyjällä on oikeus siirtää tämä nousu Ostajalle.
4. Jos edellisen kohdan soveltaminen johtaa vähintään 10 prosentin hinnankorotukseen kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä, Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus viiden päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hinnankorotuksesta. kirjatulla kirjeellä, ilman että hänellä on oikeutta korvaukseen.

6 artikla Maksaminen

1. Myyjän laskut on maksettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä ilman alennusta, lykkäystä, vähennystä ja/tai selvitystä tilisiirtona tai tallettamalla ne Myyjän ilmoittamalle pankki- tai tilisiirtotilille, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.
2. Jos täyttä maksua ei ole suoritettu ennen 6.1 artiklassa tarkoitettua eräpäivää, ostaja on lain nojalla ilman erillistä maksuhäiriömerkintää laiminlyönyt maksunsa, jolloin kaikki ostajan maksuvelvoitteet myyjää kohtaan tulevat välittömästi erääntyneiksi ja maksettaviksi, ja tuosta hetkestä alkaen on maksettava korvaus, jonka suuruus on lakisääteinen kaupallinen korko + 2 %.
3. Ostaja vastaa kaikista tuomioistuimen ulkopuolisista ja oikeudellisista sisäisistä ja ulkoisista perintäkuluista, jotka Myyjä on joutunut maksamaan oikeudenkäynneissä Ostajaa vastaan kantajana tai vastaajana. Tuomioistuimen ulkopuoliset kulut määräytyvät Alankomaiden asianajajaliiton perintätaksojen mukaisesti. Oikeudenkäyntikulut määräytyvät sen määrän perusteella, jonka Myyjä on tosiasiallisesti maksanut menettelystä, vaikka se ylittäisikin vahvistetut oikeudenkäyntikulut.
4. Jos maksu viivästyy, epäsuotuisasta valuuttakurssista johtuva mahdollinen erotus jää asiakkaan maksettavaksi. Viitepäivämäärät ovat laskun eräpäivä ja maksupäivä.
5. Asiakkaan suorittamat maksut hyvitetään ensin kuluista, sitten koroista ja sitten laskuista niiden ikäjärjestyksessä, vaikka ne eivät olisi vielä erääntyneet.
6. Myyjällä on milloin tahansa oikeus pyytää ostajaa (i) asettamaan vakuuden kaikkien sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä Myyjän riittäväksi katsomalla tavalla tai (ii) maksamaan ennakkoon. Jos ostaja ei aseta tällaista vakuutta tai ennakkomaksua, myyjällä on oikeus keskeyttää sopimuksen täyttäminen, kunnes ostaja on asettanut pyydetyn vakuuden tai ennakkomaksun.

7 artikla Valitukset

1. Toimituksen yhteydessä Asiakas on velvollinen tarkastamaan tai tarkastuttamaan, ovatko Tuotteet sopimuksen mukaisia.
2. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti kaikista Tuotteita koskevista valituksista ja mainittava (i) kyseiset Tuotteet, (ii) ostopäivämäärä ja (iii) puutteen luonne (“Field Incident Report (“FIR”)”).
3. Jos tuotteissa on näkyviä puutteita ja/tai tuotteita puuttuu, ostajan on toimitettava FIR-ilmoitus myyjälle faksilla, sähköpostilla tai sähköisesti viiden työpäivän kuluessa tuotteiden toimittamisesta.
4. Kaikkien muiden Tuotteita koskevien reklamaatioiden osalta Ostajan on toimitettava FIR-ilmoitus Myyjälle faksilla, sähköpostilla tai sähköisesti viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona virheet ja/tai puuttuvat määrät tulivat tietoon tai ostajan on kohtuudella voitu tietää. olisivat voineet olla.
5. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle kirjallisesti laskutettua summaa koskevista reklamaatioista viiden työpäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta ja esitettävä kuvaus reklamaatioista.
6. Jos Asiakas ei näin ollen tee laiminlyönti-ilmoitusta 7.3, 7.4 ja 7.5 artiklassa määritellyssä ajassa, hän menettää kaikki saatavansa.
7. Minkälaiset reklamaatiot eivät viivästytä Asiakkaan maksuvelvoitteita, ja ne voidaan saattaa Myyjän tietoon kirjallisesti ainoastaan tässä 7 artiklassa määritellyissä määräajoissa.
8. Joka tapauksessa kaikki Asiakkaan vaateet raukeavat, ellei oikeudenkäyntiä aloiteta toimivaltaisessa tuomioistuimessa kahdentoista kuukauden kuluessa toimituspäivästä tai päivästä, jolloin toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

8 artikla Takuu

1. Myyjä toimittaa tuotteet, joiden määrä, laatu ja kuvaus vastaavat sopimuksessa asetettuja vaatimuksia ja jotka on pakattu sopimuksessa ilmoitetulla tavalla. Tätä takuuta sovelletaan 12 kuukauden ajan kyseisten Tuotteiden toimittamisesta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
2. Elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet, Tuotteet eivät sovellu mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä niillä ole erityisominaisuuksia, eikä Myyjä näin ollen ole vastuussa Tuotteiden vaatimustenvastaisuudesta.
3. Takuu ei kata seuraavia vahinkosyitä:
– vähäiset viat tai poikkeamat, jotka kuuluvat “hyvän kauppatavan” mukaisiin toleranssirajoihin;
– Tuotteita on käytetty muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon niitä tavallisesti käytetään tai johon ne on tarkoitettu;
– Myyjän mielestä tuotteita on käytetty, huollettu, varastoitu tai kuljetettu epäasianmukaisesti;
– asiakas tai kolmas osapuoli on korjannut tai muuttanut tuotteita;
– vahinko johtuu Asiakkaan tai kolmannen osapuolen huolimattomuudesta;
– vahinko on aiheutunut siitä, että Ostaja tai kolmas osapuoli on toiminut vastoin Myyjän ohjeita, määräyksiä tai neuvoja;
– virhe johtuu normaalista kulumisesta;
– puute johtuu tuotteisiin tai niiden valmistukseen tai käyttöön liittyvästä viranomaismääräyksestä;
– Ostaja ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan Myyjää kohtaan (taloudellisia tai muita).
4. Jos Myyjä katsoo reklamaation aiheelliseksi ja se on tehty 7 artiklassa määrätyllä tavalla, Myyjä korvaa harkintansa mukaan kyseiset Tuotteet tai osat veloituksetta (jonka jälkeen korvatut Tuotteet/osat siirtyvät Myyjän omistukseen) tai korjaa Tuotteet kohtuullisen ajan kuluessa reklamaation vastaanottamisesta tai tarjoaa hinnanalennusta tai hyvitystä. Myyjän takuuvelvoitteet rajoittuvat yksinomaan tässä 8 artiklassa kuvattuihin takuuvaatimuksiin.
5. Uudet tuotteet tai osat, jotka toimitetaan takuuaikana asiakkaan asuinmaassa sijaitsevan ICC Incoterms 2010 -varaston Delivered Duty Paid (DDP) -varaston kautta. Paikan päällä tapahtuva reklamaation selvittäminen tapahtuu Asiakkaan kustannuksella ja riskillä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuotteiden tyhjentäminen, raivaaminen, purkaminen, kokoaminen ja pystyttäminen.
6. Ostaja antaa Myyjälle halutun avun puutteiden tutkimiseksi. Tuotteet on annettava Myyjän käyttöön ensimmäisestä pyynnöstä, jolloin Ostaja on maksanut rahdin etukäteen. Palautuslähetykset hyväksytään vain Myyjän etukäteen antamalla kirjallisella luvalla. Palautuslähetysten kustannukset ovat asiakkaan vastuulla, ja kyseiset tuotteet kulkevat hänen vastuullaan.
7. Jos Myyjä toimittaa Ostajalle tuotteita, jotka se on hankkinut muilta toimittajilta, Ostajan takuuvaatimukset rajoittuvat joka tapauksessa siihen takuuseen, jonka nämä kolmannet toimittajat antavat Myyjälle tältä osin.

9 artikla Omistuksenpidätys

1. Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle omistusoikeuden pidätyksellä. Tuotteet pysyvät näin ollen Myyjän omaisuutena, kunnes Ostaja on maksanut kaikki sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaiset velat – riippumatta siitä, johtuvatko ne näistä vai aiemmista toimituksista tai palveluista – mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kauppahinta sekä korot ja perintäkulut kokonaisuudessaan. met. Omistuksenpidätyksen alaiset tuotteet ovat Asiakkaan lukuun ja riskillä.
2. Ennen kuin Tuotteiden omistusoikeus on siirtynyt Ostajalle, Ostajalla ei ole oikeutta vuokrata Tuotteita, antaa niitä käytettäväksi muuten kuin luovuttamalla tai toimittamalla niitä kolmansille osapuolille tavanomaisessa liiketoiminnassa, eikä sallia kolmansien osapuolten käyttää tai rasittaa tai rasittaa näitä Tuotteita millään tavalla tai asettaa niitä sen määräysvallan ulkopuolelle.
3. Ostajan on varastoitava ja merkittävä omistuksenpidätyksen alaiset tuotteet siten, että ne voidaan tunnistaa Myyjän toimittamiksi omistuksenpidätyksen alaisiksi tuotteiksi, ja vakuutettava nämä tuotteet tavanomaisia riskejä vastaan.
4. Ostajan on ilmoitettava Myyjälle välittömästi, jos Tuotteet ovat vahingoittuneet, kadonneet tai jos kolmas osapuoli takavarikoi tai vaatii niitä. Myyjän ensimmäisestä pyynnöstä ostaja ilmoittaa tuotteiden sijainnin.
5. Myyjä voi vaatia Tuotteet välittömästi takaisin, jos Ostaja ei ole täyttänyt velvoitteitaan tai jos Myyjällä on syytä uskoa, että Ostaja ei täytä velvoitteitaan. Ostaja valtuuttaa täten peruuttamattomasti Myyjän noutamaan ja poistamaan Tuotteet niiden sijaintipaikasta. Ostaja tekee kaiken tarvittavan ja hyödyllisen, jotta Myyjä voi noutaa Tuotteet. Tuotteiden noutamisesta aiheutuvat kustannukset veloitetaan Asiakkaalta.

10 artikla Immateriaalioikeudet ja luottamuksellisuus

1. Myyjä pidättää itsellään kaikki nykyiset ja tulevat (immateriaalioikeudet) Tuotteisiin, ja ne pysyvät Myyjän yksinomaisena omaisuutena. Sopimus ja yleiset sopimusehdot eivät merkitse minkään (immateriaalioikeuden) oikeuden siirtoa tai käyttölupaa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.
2. Asiakas sitoutuu olemaan loukkaamatta tai vaikuttamatta näihin (immateriaalioikeuksiin) liittyviin oikeuksiin millään tavalla, suoraan tai välillisesti, käyttämällä tai muulla tavoin.
3. Asiakas ei saa luovuttaa tai käyttää Myyjää tai siihen sidoksissa olevia osapuolia koskevia tietoja ja tietoja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan, sanan laajimmassa merkityksessä, sikäli kuin nämä tiedot on annettu luottamuksellisina tai ilmeisen luottamuksellisina.

11 artikla Vastuu, vahingonkorvaus ja ylivoimainen este

1. Myyjän vastuu sopimuksen täyttämisessä ilmenneen tai muusta syystä johtuvan syyttömän puutteen vuoksi rajoittuu siihen määrään, jonka Myyjä saa vakuutuksenantajalta yritysvastuuvakuutuksensa perusteella sen vahingon osalta, josta Ostaja pitää sitä vastuullisena.
2. Jos vakuutuskorvausta ei makseta kyseisen vahingon osalta, Myyjän vastuu rajoittuu 8 artiklan mukaiseen takuujärjestelmään. Ostaja luopuu täten nimenomaisesti kaikista (muista) oikeuksistaan ja vaatimuksistaan, joita sillä on Myyjää kohtaan, mistä tahansa syystä. .
3. Myyjä ei missään tapauksessa ole vastuussa Ostajalle mistään erityisistä, välillisistä, epäsuorista, rikosoikeudellisista tai satunnaisista vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, pysähtymisvahingot, voitonmenetys, menetetyt säästöt, toimintakustannusten kasvu, Asiakkaan asiakkaista johtuva vahinko, asiakkaiden menettäminen, alentunut liikearvo jne. riippumatta siitä, mistä tahansa syystä, riippumatta vastuun perusteesta ja riippumatta siitä, oliko Myyjälle ilmoitettu etukäteen tällaisen vahingon mahdollisuudesta, joka johtuu millään tavoin sopimuksesta tai muulla tavoin. tuloksista.
4. Edellä 1-3 kohdassa tarkoitettuja rajoituksia ja poissulkemisia ei sovelleta siltä osin kuin kyseinen vahinko on aiheutunut myyjän johdon tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
5. Ellei täyttäminen ole Myyjälle pysyvästi mahdotonta, Myyjän vastuu sopimuksen täyttämisessä tapahtuneesta moitittavasta laiminlyönnistä syntyy vain, jos Ostaja antaa Myyjälle välittömästi kirjallisen huomautuksen laiminlyönnistä, jolloin laiminlyönnin korjaamiseksi asetetaan kohtuullinen määräaika, ja Myyjä myös tämän määräajan jälkeen jatkaa moitittavasti laiminlyöntiä velvoitteidensa täyttämisessä.
6. Mahdollisen korvausoikeuden olemassaolon edellytyksenä on aina, että asiakas ilmoittaa vahingosta Myyjälle kirjallisesti mahdollisimman pian sen syntymisen jälkeen. Korvausvaatimus Myyjää kohtaan raukeaa jo pelkästään kahdentoista kuukauden kuluttua vaatimuksen syntymisestä.
7. Ostaja korvaa Myyjältä kaikki kolmansien osapuolten Myyjään kohdistamat vaateet ja uhkaavat vaateet, tällaisten vaateiden puolustamisesta aiheutuvat kustannukset (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikulut) sekä kaikki Myyjän velvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan, jos tällaiset vaateet, kustannukset ja velvoitteet johtuvat tai syntyvät asiakkaan tai hänen käyttämänsä kolmannen osapuolen tekemästä teosta tai laiminlyönnistä tai tuotteiden käytöstä ja/tai siitä, että asiakas ei ole täyttänyt Sopimusta asianmukaisesti.
8. Ylivoimaisen esteen sattuessa Myyjän osalta sopimuksen täyttäminen keskeytetään edellä mainittujen olosuhteiden ajaksi. Jos tämä ajanjakso kestää yli kolme kuukautta, osapuolilla on oikeus purkaa sopimus ilman korvausvelvollisuutta.
9. Ylivoimaisena esteenä pidetään kaikkia niitä olosuhteita, jotka estävät Myyjää täyttämästä sopimusta tai sen osaa tai tekevät sen täyttämisen mahdottomaksi tai kohtuuttoman raskaaksi, jos tällaiset olosuhteet ilmenevät Myyjän kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella, mukaan lukien muun muassa tulipalo, tulva, lakko, työtaistelut, sota (julistettu tai julistamaton), terrorismi, kauppasaarto, saarto, saarto, lakisääteiset rajoitukset, mellakat, hallituksen toimenpiteet laajimmassa merkityksessä tavaroiden tuotannon ja jakelun osalta, raaka-aineiden puute, tuotteiden, osien tai raaka-aineiden tuotannon, jakelun ja toimituksen viivästyminen Myyjällä ja toimittajilla.
10. Jos Myyjä on jo osittain täyttänyt sopimuksen mukaiset velvoitteensa ennen ylivoimaisen esteen tilanteen syntymistä, sillä on oikeus laskuttaa jo toimitetusta osasta, ja Ostaja maksaa laskun ikään kuin kyseessä olisi erillinen sopimus.

12 artikla Purkaminen

1. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain tai keskeyttää sen täytäntöönpano välittömästi ja ilman tuomioistuinten väliintuloa, jollei myyjän muista oikeuksista (täyttämiseen ja/tai korvaukseen) muuta johdu, jos:
– Asiakas toimii vastoin sopimuksen tai näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä;
– Asiakas hakee maksujen keskeyttämistä tai maksujen keskeyttäminen on myönnetty;
– Asiakkaan konkurssia on haettu tai se on julistettu;
– Asiakkaan liiketoiminta on lopetettu tai asetettu selvitystilaan;
– velkojille on tarjottu sovintoa;
– merkittävä osa Asiakkaan liikeomaisuudesta on ulosmitattu;
– Asiakkaan liiketoiminta tai merkittävä osa siitä on myyty kolmannelle osapuolelle.
2. Jos 13.1 artiklaa sovelletaan, kaikki Ostajalta olevat saatavat erääntyvät välittömästi maksettaviksi ilman, että Myyjä on velvollinen maksamaan mitään korvausta tai vakuutta, ja Myyjällä on oikeus noutaa kaikki Tuotteet. Asiakas toimii tässä täysin yhteistyössä.

13 artikla Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

1. Näihin yleisiin sopimusehtoihin, kaikkiin tarjouksiin ja/tai sopimuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia.
2. Kaikki näistä yleisistä sopimusehdoista, tarjouksista ja/tai sopimuksista johtuvat tai niihin liittyvät riidat ratkaistaan yksinomaan Arnhemin toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

14 artikla Muuta

1. Myyjällä on oikeus siirtää sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmansille osapuolille. Ostaja ei saa tehdä näin, ellei Myyjä ole antanut siihen kirjallista suostumusta.
2. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Ostaja hyväksyy nämä muutokset etukäteen.
3. Osapuolten välillä sovelletaan viimeksi rekisteröityjä yleisiä sopimusehtoja.
4. Näiden yleisten ehtojen ja/tai sopimuksen jonkin määräyksen pätemättömyys ei johda siihen, että yleiset ehdot tai sopimus olisi/on pätemätön kokonaisuudessaan. Pätemättömän tai pätemättömän määräyksen tilalle sovelletaan asianmukaista järjestelyä, joka tulee mahdollisimman lähelle osapuolten tarkoitusta ja niiden tavoittelemaa taloudellista tulosta oikeudellisesti tehokkaalla tavalla.